AKING IPINAGDIRIWANG ang aking sarili, at aking inaawit ang aking 
sarili,
At anumang aking ipinapalagay ay iyong ipalagay,
Dahil bawat atomong mula sa akin ay mula rin sa iyo.

Ako ay naglalagalag at yinayakag ang aking kaluluwa,
Ako ay lumiliyad at naglalagalag habang malayang minamalas ang sibat 
ng damong tag-init.

Ang aking dila, bawat atomo ng aking dugo, nahubog mula rito sa lupa, 
rito sa hangin,
Isinilang dito mula sa mga magulang na isinilang dito mula sa mga 
magulang nang gayundin, at kanilang mga magulang nang gayundin,
Ako, tatlumpu’t pitong taong gulang na ngayon at nasimulang walang 
karamdaman,
Umaasang walang humpay hanggang kamatayan.

Mga kredo at paaralang ipinagpaliban,
Namahinga pansamantala kasiya sa kung ano sila, ngunit hindi 
nakalilimutan,
Ako ay kumakanlong sa kabutihan man o kasamaan, ako ay nagtutulot na 
magpahayag sa bawat peligro,
Kalikasang walang patunay na may taal na sigabo.